Disclaimer

Het Productschap Vis en het Nederlands Visbureau hebben bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Het Productschap Vis en het Nederlands Visbureau  zijn, behoudens opzet of grove schuld van het Productschap Vis en het Nederlands Visbureau, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.
Het Productschap Vis en het Nederlands Visbureau zijn niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Wanneer je iets zoekt kun je dat hierboven invullen.